Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

HÜNER CAM PAZARLAMA NAKLİYAT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Hüner Cam Pazarlama Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

  • Kimlik verileri (adı soyadı, kimlik numarası)
  • İletişim verileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi)
  • Finansal veriler (vergi numarası, borç/alacak bilgileri)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda sayılan kişisel veriler;

a) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

b) Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

c) Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

ç) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

d) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) Talep ve şikayetlerin takibi,

f) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Amaçları ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendine (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması) ve e bendine (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, sözleşmeler, güvenlik kameraları ya da bilgisayar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları, talep halinde adli merciler ve satın almış olduğunuz ürünün üreticisi olan ve tarafımızca distribütörlüğü yürütülen ilgili şirket dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Bahse konu kişisel verilerin hiçbiri yurtdışına aktarılmamaktadır. İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

  • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
  • Taleplerin yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
  • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres    :Tekstilkent Mah. İbrahim Tevfik Kutlar Cad. No 145/1 Şahinbey/Gaziantep

KEP Adresi                            :

E-Posta                                  : erhan@hunercam.com.tr

Tel                                          : 0342 232 06 06